مدیریت امور مالیاتی ضرورت یا انتخاب

سالهای بسیاری سازمانهای برای پرداخت مالیات کمتر از خدمات حسابداران و ترفندهای خاص برای کتمان درآمدهای خود استفاده میکردند . بازار فروش فاکتورهای صوری در حجم های بسیار بالا به نوعی کسب و کار به حساب می آمد . اما به تدریج با تغییرات در قوانین و ایجاد الزامات در ارائه اطلاعات معاملات ، گرایش بیشتری برای شفافیت در سازمانها ایجاد شده است . لذا مدیریت امور مالیاتی در هر سازمان از تیم ها و اشخاصی که حسابسازی میکردند به سمت گروه هایی متمایل میگردد که معیارهای لازم برای استقرار شرایط و الزامات مالیاتی و رعایت تکالیف مالیاتی را ایجاد میکنند . از جهات زیادی تمایل به عرضه سهام در بورس و جذب مشارکتهای مالی از این کانال رسمی نیاز به این موضوع را افزایش میدهد .